Program Perjalanan

Hari ke-Tanggal HijriyahProgram PerjalananKeterangan
1 04 Dzhjh Jakarta - Jeddah Pesawat
2 05 Dzhjh Jeddah – Aziziyah - Makkah Melaksanakan Umrah
3 06 Dzhjh Aziziyah  
4 07 Dzhjh Aziziyah  
5 08 Dzhjh Aziziyah – Mina (Tarwiyah)  
6 09 Dzhjh Mina – Arafah – Muzdalifah Wukuf
7 10 Dzhjh Muzdalifah – Makkah – Mina Aqobah / Ifadhah
8 11 Dzhjh Mina Ula, Wustho, Aqobah
9 12 Dzhjh Mina Ula, Wustho, Aqobah
10 13 Dzhjh Mina - Aziziyah Nafar Tsani
11 14 Dzhjh Aziziyah  
12 15 Dzhjh Aziziyah - Madinah Bus AC
13 16 Dzhjh Madinah  
14 17 Dzhjh Madinah  
15 18 Dzhjh Madinah  
16 19 Dzhjh Madinah  
17 20 Dzhjh Madinah - Makkah Bus AC
18 21 Dzhjh Makkah  
19 22 Dzhjh Makkah  
20 23 Dzhjh Makkah  
21 24 Dzhjh Makkah  
22 25 Dzhjh Makkah  
23 26 Dzhjh Makkah - Jeddah Bus AC
24 27 Dzhjh Jeddah - Jakarta Pesawat
25 28 Dzhjh Jakarta